قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۶۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری
مصوب 14/ 2/ 1361
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه