قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۶۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری
مصوب 14/ 2/ 1361
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ ‌ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می ‌شوند*:
* از قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۷/ ۶/ ۱۳۳۵ :
ماده ۴۴ – مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم می شوند:
طبقه اول: پایه یک الی چهار – اعضاء على البدل دادگاه بخش و شهرستان – رئیس دادگاه بخش – دادیاران شهرستان درجه ۲ – بازپرسان درجه ۲.
طبقه دوم: پایه پنج و شش قضایی – باز پرس و دادیاران درجه …