قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۲* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب 13/ 2/ 1362*

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور