قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۲* به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب 13/ 2/ 1362*

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

* این قانون در مورد اجاره محل های کسب و پیشه و تجارت اجرا نمی شود و فقط در مورد سایر اماکن استیجاری که قبل از اجرا قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ به اجاره داده شده است اجرا می گردد.

فصل اول -کلیات

ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده…