قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۳۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران
مصوب 16/ 7/ 1336

توضیحات

‌ماده ۱ – هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه ها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع‌ آوری نفت یا‌ دستگاه های تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌ های عمده یا تلمبه خانه‌ ها یا کشتی های حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای ‌صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام …