قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۳۶

1,000,000 ریال

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران
مصوب 16/ 7/ 1336