قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/ 7/ 1376
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده واحده – تمام وزارتخانه‌ ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، هم چنین ‌نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی …