قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/ 7/ 1376
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه