قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و
پرسنل نیروهای مسلح
مصوب 1376/7/29
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده واحده – تمام وزارتخانه‌ ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین‌نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان…