قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و
پرسنل نیروهای مسلح
مصوب 1376/7/29
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه