قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
مصوب 1386/3/23
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه