قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع* مصوب ۲۰/ ۴/ ۱۳۴۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع*
مصوب 20/ 4/ 1346
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور