قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
مصوب 25/ 1/ 1383
مجلس شورای اسلامی و 21/ 11/ 1385
مجمع تشخیص مصلحت نظام