قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
مصوب 25/ 1/ 1383
مجلس شورای اسلامی و 21/ 11/ 1385
مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

ماده ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌ وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ ها، نهالستان ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آن ها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت …