قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون جرم سیاسی
مصوب 20/ 2/ 1395

توضیحات

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.