قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

499,000 ریال

قانون توزیع عادلانه آب
مصوب 16/ 12/ 1361
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور