قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
مصوب 22/ 10/ 1383

توضیحات

ماده ۱ – اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌. عملیات‌ بانکی‌ در این‌ قانون‌ به‌ امر واسطه ‌گری‌ بین‌ عرضه ‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌ …