قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۳

1,000,000 ریال

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
مصوب 22/ 10/ 1383