قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۹

1,000,000 ریال

قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص
مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها
مصوب 1378/2/29