قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۹

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص
مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها
مصوب 1378/2/29

توضیحات

ماده واحده– کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها مصوب دوازدهم آذرماه سال ۱۳۸۳ هجری شمسی (دوم دسامبر ۲۰۰۴ میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی ‌و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست…