قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۵۲

1,000,000 ریال

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
مصوب 6/ 10/ 1352