قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 23/ 4/ 1354 با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ماده واحده – کلیه پرونده‌ هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال ‌صورت ‌مجلس های تقسیم ملک و نمونه ‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آن ها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۱۳۵۴٫۲٫۲۳ شکایت و اعتراض‌نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد. …