قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 23/ 4/ 1354 با اصلاحات بعدی