قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/ 2/ 1376
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱ – وزارتخانه‌ های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی ‌اختصاص دهند.
‌ماده ۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ‌ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاه ها ، بانک ها ، شهرداری ها ،‌ نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره‌ ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت …