قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۵۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اراضی مستحدث و ساحلی
مصوب 29/ 4/ 1354
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می شوند:
‌الف – اراضی مستحدث عبارت است از زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌ های دریا و دریاچه ‌ها و جزایر یا ‌در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می ‌شود.
ب – اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه‌ ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج ‌متصل باشد.