قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۵۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون اراضی مستحدث و ساحلی
مصوب 29/ 4/ 1354
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه