قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۱۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
مصوب 24/ 4/ 1318
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور