قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۵۱

1,000,000 ریال

قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح
مصوب 29/ 8/ 1351