قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت نامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب ۱۳۵۷/۳/۱۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت نامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 1357/3/17

توضیحات

‌ماده واحده – موافقت نامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۵ مه ۱۹۷۶ برابر با ۲۵/۳/۲۵۳۵ مشتمل بر یک مقدمه و ۳۶ ماده ‌تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌ شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقت…