دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی

1,000,000 ریال

دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/ 8/ 1385 مجلس شورای اسلامی