دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/ 8/ 1385 مجلس شورای اسلامی

توضیحات

* موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران.
۱- اقدامات ذیل درصورتی که دراراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمسیون تبصره ۱ ماده۱ و یا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرارکشاورزی شود به عنوان