تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۹۲

1,000,000 ریال

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 1/ 8/ 1392