تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب ۱۳۸۰/۶/۷ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب 1380/6/7 هیأت وزیران