تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلو گیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا مصوب ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۸۲ هیئت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی
ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلو گیری از نصب
نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا
مصوب 19/ 11/ 1382 هیئت وزیران

توضیحات

به منظور حمایت بین المللی از محصولات و تولیدات سنتی داخلی که به دلیل انتساب آن ها به یک منطقه یا محل جغرافیایی خاص شهرت دارند و نیز مقابله با سوء استفاده از اسامی مبدا آن ها توسط خارجیان و ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوط به صادرات و واردات، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه …