تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلو گیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا مصوب ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۸۲ هیئت وزیران

1,000,000 ریال

تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی
ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلو گیری از نصب
نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا
مصوب 19/ 11/ 1382 هیئت وزیران