تصویب نامه در خصوص ارائه خدمات خاص پزشکی قانونی در ایام تعطیل و شب ها مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

تصویب نامه در خصوص ارائه خدمات خاص پزشکی قانونی در ایام تعطیل و شب ها مصوب 1380/12/1 هیأت وزیران