تصویب نامه در مورد تعیین جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۹/ ۶/ ۱۳۹۳ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه در مورد تعیین جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
مصوب 19/ 6/ 1393 هیأت وزیران

توضیحات

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/ ۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۱۹۴۰۵ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۲) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی – مصوب ۱۳۸۹ – تصویب کرد:
جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود: