اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۸

1,000,000 ریال

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334
مصوب 27/ 3/ 1388