اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334
مصوب 27/ 3/ 1388

توضیحات

‌ماده ۱ ـ واژه‌ ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آئین ‌نامه به شرح ذیل تعریف می ‌شود:
۱) کانون: کانون وکلای دادگستری.
۲) قانون : قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی.
۳) آئین ‌نامه: آئین ‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلاء).