اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۸۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 31/ 4/ 1388

توضیحات

‌فصل اول: « تعاریف»
ماده ۱ ـ پرونده قضایی: پرونده قضایی مذکور در ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در این آیین ‌نامه « قانون» نامیده می ‌شود شامل کلیه پرونده ‌های مدنی، جزایی و امور حسبی است که در دادسرا ها و دادگاه های عمومی و انقلاب، انتظامی قضات، نظامی، ویژه روحانیت، دادگاه تجدید نظر، محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رأی گردیده و مختومه