اساس نامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ شورای عالی قضایی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

اساس نامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی

توضیحات

تعریف

ماده ۱ : انجمن حمایت زندانیان انجمنی است که با شرکت مسئولان و معتمدان به شرح مواد بعد در مقر هر دادگاه عمومی، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) تشکیل می شود۰ انجمن مؤسسه ای خصوصی و…