اساس نامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ شورای عالی قضایی

1,000,000 ریال

اساس نامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی