آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (۱۹۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، مصوب 1379/11/26 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱– ‌تعاریف : اصطلاحات مندرج در این آیین نامه، با مفاهیم زیر به کار رفته اند:

‌الف – سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأمین ی و تربیتی کشور می باشد.

ب – آیین نامه سازمان: آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ کشور می باشد….