آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (۱۹۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، مصوب 1379/11/26 هیأت وزیران