آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
مصوب 27/ 11/ 1387

توضیحات

ماده ۱ ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌ شوند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
ب ـ مورد معامله : سهام، سهم‌ الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌ الشرکه، حقوق مالکانه دولت، مؤسسات و شرکت‌ های دولتی در شرکت‌ ها، بنگاه‌ ها …