آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۷

1,000,000 ریال

آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
مصوب 27/ 11/ 1387