آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۳۸۷

1,000,000 ریال

آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای
عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44)
قانون اساسی
مصوب 26/ 8/ 1387