آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۳۸۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای
عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44)
قانون اساسی
مصوب 26/ 8/ 1387

توضیحات

ماده ۱ ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که در این آیین‌ نامه به اختصار « شورا» نامیده می ‌شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می ‌شود.
تبصره ـ در موارد نیاز برگزاری جلسات فوق‌العاده