آیین نامه مواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی (مربوط به دستمزد مدیر تصفیه یا مدیر ترکه) مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۲۶ وزیر دادگستری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه مواد 377 و 378 قانون امور حسبی (مربوط به
دستمزد مدیر تصفیه یا مدیر ترکه)
مصوب 1/ 4/ 1326 وزیر دادگستری

توضیحات

ماده ۱ (اصلاحی ۱/ ۶/ ۱۳۶۲ مصوب شورای عالی قضایی)* در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می شوند و یا اداره تصفیه عهده دار امور تصفیه یا ترکه می گردد پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و هم چنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد…