آیین نامه مواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی (مربوط به دستمزد مدیر تصفیه یا مدیر ترکه) مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۲۶ وزیر دادگستری

1,000,000 ریال

آیین نامه مواد 377 و 378 قانون امور حسبی (مربوط به
دستمزد مدیر تصفیه یا مدیر ترکه)
مصوب 1/ 4/ 1326 وزیر دادگستری