آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب ۱۲/ ۸/ ۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب 12/ 8/ 1392 رییس قوه قضاییه

توضیحات

مقدمه

مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان گردان که به طور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود ننموده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعیین تکالیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرآیند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان ها می باشد. لذا در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۹/۵/۱۳۸۹، این آیین نامه با مشارکت….