آیین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز مصوب ۵/ ۵/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

آیین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز مصوب 5/ 5/ 1384 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی