آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ وزیر دادگستری به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 وزیر دادگستری
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه