آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ وزیر دادگستری به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 وزیر دادگستری
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول – دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده۱(اصلاحی ۸/۱۱/۱۳۸۰) – اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود :
۱¬- دفتر املاک
۲¬- دفتر نماینده املاک
۳¬- دفتر املاک توقیف شده
۴¬- دفتر ثبت موقوفات
۵¬- دفتر گواه امضاء
۶¬- دفتر سپرده ها
۷¬- دفتر توزیع اظهار نامه
۸¬- دفتر املاک مجهول المالک
۹¬- دفتر ثبت شرکت ها
۱۰¬- دفتر اسناد رسمی
۱۱¬- دفتر ثبت قنوات
۱۲¬- دفتر آمار و ثبت اظهار نامه
تبصره (اصلاحی ۸/۱۱/۱۳۸۰)- دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستان ها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مذکور میکرو فیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد .