آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷» مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۸ وزیر دادگستری به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357» مصوب 20/ 2/ 1358 وزیر دادگستری
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱ – مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌ آن را به نماینده ثبت ارجاع می ‌نماید.
‌ماده ۲ – نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر ‌املاک …