آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷» مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۸ وزیر دادگستری به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه «قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357» مصوب 20/ 2/ 1358 وزیر دادگستری
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه