آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف اسناد ثبت احوال مصوب ۱۶/ ۸/ ۱۳۵۶ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف اسناد ثبت احوال مصوب 16/ 8/ 1356 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به عهده هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد .
تبصره – رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیئت حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه ( تهران ) خواهد بود .
ماده ۲ – شروع به رسیدگی در هیئت های حل اختلاف محتاج به تسلیم …