آیین نامه سجل قضایی مصوب۱۳۸۴/۱۱/۲ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه سجل قضایی مصوب1384/11/2 رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ ـ در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل و مستقر می شود. مسئول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رییس قوه قضائیه، منصوب خواهد شد. این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع…