آیین نامه تشویق اعضای شورا رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه تشویق اعضای شورا رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت
مصوب 6/ 7/ 1389

توضیحات

ماده ۱ ـ در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۷ ـ .
ب ـ شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون.