آیین نامه بند های ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۵۴ وزارت دادگستری به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه بند های 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 17/ 10/ 1354 وزارت دادگستری
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده‌ ۱ (اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۶۰) ـ در تصدیق‌ اجتهاد صادره‌ از مراجع‌ مسلم‌ باید نام‌ و نام‌ خانوادگی و شماره‌ شناسنامه‌ و تاریخ‌ تولد ذی نفع‌ با حروف‌ قید و صحت‌ صدور آن‌ به‌ تایید شورای عالی قضایی رسیده‌ باشد.
ماده‌ ۲ ـ به‌ تصدیقاتی که‌ دلالت‌ صریح‌ بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات‌ باشد ترتیب‌ اثر داده‌ نمی شود.
ماده‌ ۳ (اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۶۰) ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور برای انتخاب‌ …