آیین نامه بند های ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۵۴ وزارت دادگستری به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه بند های 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 17/ 10/ 1354 وزارت دادگستری
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه