آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۹ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اصلاحی ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354»
مصوب 27/ 2/ 1379 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده‌ ۱ ـ پنج‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ کانون‌ سر دفتران‌ و دفتر یاران ‌، رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تاریخ‌ انقضای آن‌ دوره‌ را به‌ رییس‌ قوه ‌قضاییه‌ اعلام‌ می نماید و رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ کانون‌ را تعیین‌ خواهد کرد.
تبصره‌ ـ هیات‌ مدیره‌ کانون‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضا هر دوره‌ مراتب‌ را جهت‌ اجرای این‌ ماده‌ به‌ رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور اعلام‌ نماید.
ماده‌ ۲ ـ هیات‌ نظارت‌ در استان‌ تهران‌ مرکب‌ از دو نفر از …