آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۹ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اصلاحی ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354»
مصوب 27/ 2/ 1379 رییس قوه قضاییه