آیین نامه اجرای «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۵۹» مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرای «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/ 1/ 1359»
مصوب 31/ 2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران