آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 1391/12/7

توضیحات

ماده۱ـ تعاریف واژگان مذکور در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد

: الف ـ سازمان ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ب ـ بازداشتگاه عمومی ـ محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند….