آیین نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
مصوب 2/ 5/ 1384 هیأت وزیران

توضیحات

ماده‌ ۱ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف سازمان های قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده (که از این پس سازمان نامیده می شوند)؛ اعم از هر موسسه‌، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه هایی از قبیل قیمت کالاو خدمات اعم از تولیدی و …