آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 22/ 6/ 1394 هیأت وزیران

توضیحات

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ ـ در این آیین نامه غیر از اصطلاحات اراضی دولتی٬ پارک جنگلی٬ پروانه چرا٬ جنگل و بیشه های طبیعی٬ جنگل دست کاشت عمومی٬ حریم قانونی تأسیسات دولتی٬ طرح مرتعداری٬ مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور ـ مصوب ۱۳۴۱ـ ٬ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن٬ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگـذاری و احیــای اراضــی ـ مصوب ۱۳۵۹ـ و آیین نامه های مربوط می باشند٬ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری …