آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 22/ 6/ 1394 هیأت وزیران