آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۳ هیئت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب 15/ 4/ 1393 هیئت وزیران

توضیحات

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب۱۳۹۰ـ
ب ـ مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ ـ شورای دستگاه های نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون.
ت ـ پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه های اطلاعاتی موضوع قانون.