آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحیه بعدی آن

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
مصوب 25/ 2/ 1381 هیأت وزیران با اصلاحیه بعدی آن

توضیحات

‌ ‌ماده ۱- مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت های مغزی کورتیکال (‌قشر مغز)،‌ساب کورتیکال ( لایه زیر قشر مغز ) و ساقه مغزی به طور کامل.

تبصره – شرایط احراز مرگ مغزی و ضوابط و معیارهای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی طی دستور العملی درچارچوب این آیین…