آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
مصوب 19/ 12/ 1383

توضیحات

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ در این آیین ‌نامه‌، واژه‌ ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌رود:

الف ـ قانون‌: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ است‌.

ب ـ جنین‌: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می ‌تواند به دو صورت تازه و منجمد…