آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها مصوب ۵/ ۵/ ۱۳۸۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها
مصوب 5/ 5/ 1384

توضیحات

ماده‌ ۱ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ـ ،عبارات و اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می رود :
۱- قانون‌: قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳
۲ – جدا سازی‌: جدا کردن زباله ها از یکدیگر
۳- بازیافت‌: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده