آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷ وزیران عضو کار گروه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 23/ 11/ 1387 وزیران عضو کار گروه

توضیحات

ماده ۱ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پول شویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر …